ThayThienChu

Thi Kệ

Thơ: Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt
Diễn Ngâm: Diệu Như – Minh Đạo