Lớp Thiền Căn Bản do Ban Giáo Thọ Sacramento hướng dẫn