Khóa Nhập Thất chuyên tu Định Huệ lần thứ 23 do HTTK Sacto tổ chức