Con Đường Thiền Thầy Đi

Những ngàn năm trước, Thế Tôn đã đi vào Thiền Định và chứng quả Anuttara Samma Sambodhi bằng pháp Thở.

Những ngàn năm sau, Thầy đã sáng đạo bằng con đường Không Nói/Không Lời :

“Ta đã hết rồi chuyện thế gian
Tâm ta thanh thản tợ mây ngàn
Đâu còn chi nữa mà đem nói
Ý bặt lời không óc rỗng rang”.

Ngôn ngữ đạo đoạn, Tâm hành xứ diệt.
Nhận Thức Không Lời vững chắc, trí huệ bừng sáng. Thầy lần theo vết tích cũ xưa của Thế Tôn, làm sáng lại con đường mà Thế Tôn đã đi và đã đến bờ bến Tâm Tathà. Thầy đã theo đúng vết chân xưa, nhắm đúng mục tiêu tối hậu của thiền Định và dẫn dắt đàn con từng bước từng bước theo đúng bước chân Thầy, vết chân Phật.

Thầy không dùng pháp Thở như Thế Tôn đã dùng mà dùng pháp Không Nói. Đường đi có khác nhưng đích tới không hai. Đó là Chân Như, là Tathatà. Chỉ bằng chiếc chìa khóa Không Nói, Thầy đã mở được kho báu tối hậu của đường tu. Khi gạt bỏ ngôn từ, loại trừ khái niệm, qua trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng của Tâm Như, vạn pháp chỉ còn lại cái cốt lõi, cái tinh túy Chân Như. Khi đã hiểu, đã nhận ra, và đã thực sự thể nghiệm Chân Như bằng chiếc chìa khóa Không Lời ta đã đi đúng đường tu. Mục tiêu đã rõ, hướng đi đã rành, bản đồ đã phác, chúng ta chỉ cất bước lên đường. Có Thầy một bên, có Thế Tôn đi trước, nào chúng ta khởi hành. Đời này chưa tới, đời sau tiếp tục đi thêm.
Đơn giản, dễ dàng, chỉ cần bền gan vững chí!

Con đường Thầy đi là con đường “thì đây”. Con đường ngay trước mặt đây này. Mở mắt ra là thấy ngay đây này giống hệt như câu chuyện của Thiền Sư Duy Khoan nói về Đạo.

Có vị Tăng đến hỏi Thiền Sư Duy Khoan:
– Ðạo tại chỗ nào?
Sư đáp:
– Chỉ tại trước mắt.
– Sao tôi chẳng thấy?
– Do ông có ngã nên không thấy.
– Tôi có ngã nên chẳng thấy. Hòa Thượng có thấy chăng?
– Có ông có ta lăng xăng cũng chẳng thấy.
– Không tôi không Hòa Thượng lại có thấy chăng?
– Không ông không ta ai lại cầu thấy?

Đạo của câu chuyện trên là Chân Như. Chân Như nằm ngay trước mắt. Mở mắt ra là thấy nó liền khi ta Không Nói một lời, khi tâm ta không còn sử dụng phần tiền trán của bộ não để phân biệt, so sánh, khen chê thì cả thế gian hiển lộ Chân Như trước mắt. Ta sống với nó, ta thể nhập nó và hoàn tất đường tu.

Chúng con tạ ơn Thầy đã dày công thiết lập bản đồ dẫn đến Chân Như. Chúng con may mắn có Thầy nắm tay chỉ từng bước đi, dẫn từng nước bước.

Ơn này lớn cả một đời.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mậu Ni Phật.

Đạo Tràng Tánh Không Sacramento
Ngày 23 tháng 11 năm 2014
Chí Hải