BuddhaLotus

Tâm lý Học Phật Giáo

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Khóa Tâm Lý Học Phật Giáo – Lớp Cao Cấp 1 tại Đạo Tràng Hoa Thịnh Đốn, USA từ 12 tháng 6 đến 18 tháng 6 năm 2016  Nghe Trọn Bộ


Hoa Sen07Lý-duyên-khởi

“Do cái này có, cái kia có.
Do cái này sinh, cái kia sinh.
Do cái này không có, cái kia không có.
Do cái này diệt, cái kia diệt”

Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.  Nghe


thuyenbatnha02

Khóa Trung Cấp Bát Nhã 3

Ni Sư Triệt Như giảng, gồm có:
Lục độ Ba La mật, Thập độ Ba La Mật, Không, Huyễn, và Vô Tâm trong Thiền

audio1  arrow1  Nghe


Light02

Khóa Trung Cấp Bát Nhã 4

Ni Sư Triệt Như giảng, gồm có:
Ứng Dụng Kinh Đại Bát Niết Bàn Phần 1/2 và Tổng Kết Khóa Bát Nhã 4

audio1arrow1  Nghe


audio1

arrow1  Bát Nhã và Precuneus


arrow1 Nhà Tâm Linh


arrow1 Kỹ Thuật Thực Hành Không Nói


arrow1 Thiền Chỉ Và Các Vùng Hồi Đai


arrow1 Bát Nhã Tâm Kinh


arrow1 Buổi Thuyết Giảng của Thầy Không Chiếu


arrow1   Tánh Nguyên TắcNi Sư Triệt Như giảng tại Toronto ngày 20-8-2015


arrow1 Ba Sắc Thái Tâm Trong Đạo Phật – Ni Sư Triệt Như thuyết trình ở Tổ Đình ngày Sinh hoạt giáo thọ 21-2-2016


 

thaykcBuổi thuyết giảng của Thầy Không Chiếu vào ngày 6 tháng 3 năm 2016 tại Nam Cal với chủ đề: “Thiền Định” trong loạt bài giảng về Thiền Phật Giáo. Bài giảng của Thầy chia làm 2 phần:

1. Giới thiệu về Thiền Định

2. Thiền Định và Pháp Thở

 


arrow1Phần mở đầu: Giới thiệu về Thiền Định


arrow1Thiền Định và Pháp Thở


arrow1  Con Đường Tự Do Độ Tha của người cư sĩ, DT Houston


arrow1  Giá trị của Nhập thất Chuyên tu, ngày 29- 8- 2015 tại Black Mountain , DT San Jose & Sacramento


 Niộm Xứ

 

Download