Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại San Jose tháng 07-2018

 

 

Cốt lỏi của Thiền  – ngày 7-7-2018 BN3

Khai Triển Nhận Thức  – ngày 7-7-2018 BN3

Chiều Sâu Nhận Thức  – ngày 7-7-2018 BN3

Giảng Đại Chúng – ngày 8-7-2018

Diển tiến chứng ngộ Chân Như & Lý Duyên Khởi của Đức Phật  – ngày 8-7-2018 BN3

Khai triển Chân Như  – ngày 9-7-2018 BN3

Đúc kết Chân Như  – ngày 9-7-2018 BN3

Tánh Không và Trung Đạo  – ngày 10-7-2018 BN3

Không và Chân Như  – ngày 10-7-2018 BN3

Huyễn – ngày 11-7-2018 BN3

Tu chứng và Chứng Ngộ  – ngày 11-7-2018 BN3

Ba La Mật  – ngày 12-7-2018 BN3

Con đường Thiền  – ngày 13-7-2018 BN3