Khai Thông Về Thiền – Nam Cali ngày 3 tháng 3-2018  Download

Từ Như Thực Đến Như Vậy – Cairns, Úc Châu ngày 17 tháng 1-2018 Download

Tổng Kết Thiền Căn Bản – Brisbane, Úc Châu ngày 26 tháng 1-2018  Download

Sống Nghĩa Là Gì – Brisbane, Úc Châu ngày 26 tháng 1-2018  Download

Pháp Như Thực – Sydney ngày 9 tháng 1-2018  Download

Như Thực và Nhận Thức – Sydney  ngày 9 tháng 1-2018  Download

Hướng Dẫn Thiền Định – Sydney ngày 8 tháng 1-2018  Download

Chân Lý Qui Ước – Sydney ngày 8 tháng 1-2018  Download

Thực Hành Không Nói – Sydney ngày 8 tháng 1, 2018    Download

Chánh Niệm – Sydney ngày 8 tháng 1, 2018     Download

Tình Thương Yêu và Tâm Từ Bi – Nam Cali – ngày 2 tháng 1, 2018   Download

Thực Tập Thiền Định – Nam Cali ngày 2 tháng 1, 2018   Download

Giảng Đại Chúng Về Thiền Định (phền 1)  –  Nam Cali ngày 2 tháng 1, 2018   Download

Giảng Đại Chúng Về Thiền Định (phền 2)  – Nam Cali ngày 2 tháng 1, 2018   Download

Nhắc Nhở Cuối Năm – Ni Sư giảng tại Sacramento ngày 31 tháng 12, 2017   Download

Ba Chủ Đề Bát Nhã – Ni Sư giảng tại San Jose ngày 28 tháng 12, 2017   Download

Bước Đầu Chuyển Nghiệp – Ni Sư giảng tại San Jose ngày 23 tháng 12, 2017   Download

Thu Thúc Lục Căn – Ni Sư giảng tại San Jose ngày 23 tháng 12, 2017   Download

Tâm Thế Gian – Ni Sư giảng tại San Jose ngày 23 tháng 12, 2017   Download

Thiền Định – Ni Sư giảng tại San Jose ngày 25 tháng 12, 2017   Download

Thực Tập Không Nói – Ni Sư giảng tại San Jose ngày 25 tháng 12, 2017   Download

Quán Chiếu Lại Tâm – Ni Sư giảng tại San Jose ngày 25 tháng 12, 2017   Download

Con Đường Ngắn Nhất – Ni Sư giảng tại San Jose ngày 24 tháng 12, 2017    Download


Làm Sao Đạt Được Tâm Tỉnh Lặng Thanh Thản ̣- Nam Cali ngày 10 tháng 12, 2017   Download

Tiến Trình Tu Chứng Lý Duyên Khởi của Đức Phật phần I – Nam Cali   Download

Tiến Trình Tu Chứng Lý Duyên Khởi của Đức Phật phần II – Nam Cali   Download


Tổng Kết Bát Nhã Đặc Biệt ngày 16 tháng 12-2017 Nam Cali


Tổng kết khóa Thiền Căn Bản – North Carolina ngày 7 tháng 12-2017


Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả –  khóa CB North Carolina ngày 6 tháng 12-2017


Tổng kết Bát Nhã 1 ngày 29-10-2017 Nam California


Lý Duyên Khởi BN 2 San Jose 21-06-2017


Audio Tổng Kết Lớp BN 4 Paris ngày 17-5-2017


Đúc kết nộ̣i dung khóa căn bản ngày 11-4-2017 tại Tổ Đình


Bổ Túc Kiến Thức Về Phật Học, Thiền Học, Thực hành Thiền Định và  Công – Phần I


Bổ Túc Kiến Thức Về Phật Học, Thiền Học, Thực hành Thiền Định và Khí Công – Phần II


Phương Thức Thực Hành Thiền cho cư sĩ – Phần I


Phương Thức Thực Hành Thiền cho cư sĩ – Phần II


Niệm Xứ