Khóa thiền căn bản đặc biệt tại đạo tràng Houston, TX vào tháng 7 năm 2019 do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng

 

 

 

 

Khai thông về Thiền (Houston 06-30-2019)

Tâm đời – Tâm đạo – Tâm linh (Houston 06-30-2019)

Hai sắc thái Biết (Houston 06-30-2019)

Bài Kinh Vương Tử Bồ Đề(Houston 07-01-2019)

Đại kinh Xóm Ngựa phần I (Houston 07-03-2019)

Đại kinh Xóm Ngựa phần II (Houston 07-03-2019)

Thực tập Thở

Không định danh – Không dán nhãn

kinh Đoạn Tận Ái

kinh Đoạn Tận Ái – tiếp

Lý thuyết về Thở

Tổng kết khóa Căn Bản

Tương tác giửa Tâm – Pháp và Nảo bộ – khóa căn bản ngày 15-06-2019 (Canberra Úc)

Tổng kết khóa căn bản ngày 16-06-2019 (Canberra Úc)