Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Nam Cali tháng 11 và 12-2018

 

 

Cốt lỏi thực hành Thiền – ngày 24-11-2018 BN2

Tiến trình chứng ngộ của Đức Phật – ngày 24-11-2018 BN2

Lý Duyên Khởi – ngày 25-11-2018 BN2

Chân Như – ngày 26-11-2018

Đúc Kết khóa BN2 – ngày 1-12-2018

A La Hán Đạo & Bồ Tát Đạo – ngày 3-12-2018 BN3

Lục Độ Ba La Mật – ngày 3-12-2018 BN3

Thập Độ Ba La Mật – ngày 4-12-2018 BN3

Tánh Không – ngày 7-12-2018 BN3

Chân Không – Diệu hữu – ngày 7-12-2018 BN3

Huyễn – ngày 8-12-2018 BN3

Đối chiếu Không – Huyễn – Chân Như – ngày 8-12-2018 BN3

Như Huyễn Định – ngày 9-12-2018 BN3

Tu Hạnh Biết ơn – ngày 9-12-2018

Đại Kinh Xóm Ngựa – ngày 15-12-2018

Một năm nhìn lại – ngày 22-12-2018

Tổng kết con đường Thiền ta đi