Audio mp3 –  Ni Su giang tai San Jose va Nam California

 

 

Tổng Kết Khoá Căn Bản – Nam Cali ngày 17-3-2018   Download

Đúc Kết Thực Tập Thiền  – Ngày 11-3-2018 khóa CB Nam Cali   Download

Thực Tập Thư Giản Lưởi – Ngày 11-3-2018 khóa CB Nam Cali   Download

Thực Tập Thở – Ngày 11-3-2018 khóa CB Nam Cali   Download

Cái Biết Có Lời (1) – ngày 10- 3- 2018 Khóa Thiền Căn Bản Nam Cali  Download

Cái Biết Có Lời (2) – ngày 10- 3- 2018 Khóa Thiền Căn Bản Nam Cali   Download

Tứ Diệu Đế BN (1) – San Jose ngày 13-6-2017   Download

Tứ Diệu Đế BN (2) – San Jose ngày 13-6-2017   Download

Chân Lý qui ước BN 1 – San Jose ngày 12- 6- 2017   Download

Đúc Kết Chân Lý qui ước  BN 1 – San Jose ngày 12- 6- 2017   Download


 

Kinh Duy Ma Cật

Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Toronto, Canada

Xin mời quý vị bấm vào nút PLAY để nghe.

 

 

Kinh Duy Ma Cật 8-8-2017 Toronto Phần 1

Kinh Duy Ma Cật 8-8-2017 Toronto Phần 2

Kinh Duy Ma Cật 8-8-2017 Toronto Phần 3

Kinh Duy Ma Cật 8-8-2017 Toronto Phần 4

Kinh Duy Ma Cật 9-8-2017 Toronto Phần 5

Kinh Duy Ma Cật 9-8-2017 Toronto Phần 6

Kinh Duy Ma Cật 9-8-2017 Toronto Phần 7

Kinh Duy Ma Cật 9-8-2017 Toronto Phần 8

Kinh Duy Ma Cật 10-8-2017 Toronto Phần 9

Kinh Duy Ma Cật 10-8-2017 Toronto Phần 10

Khóa nhập thất chuyên tu Thiền Định MONTREAL – “Không Nói”