Audio mp3 –  Ni Sư giảng tại Houston và Nam California

 

 

Cuộc đời của Dức Phật – Houston ngày 2-6-2018  BN 1

Cái Biết và cái Nói Houston-2-6-2018 khóa BN 1

Cái Biết có lời và cái Biết không lời – Houston ngày-2-6-2018 khóa BN 1

Phương thức Samatha & Samadhi – Houston ngày 3-6-2018 khóa BN 1

Trí Huệ Bát Nhã – Houston ngày 3-6-2018 Khóa BN 1

Chân lý qui ước – Houston ngày  4-6-2018 khóa BN 1

Hai chân lý trong Phật pháp – Houston ngày 4-6-2018 BN 1

Tiến trình tu tập của Dức Phật Thích Ca – Houston ngày 5-6-2018  BN 1

Sự chứng ngộ Ba Minh của Dức Phật – Houston ngày  6-6-2018 BN 1

Thiền Định và Không Nói – Houston ngày 6-6-2018 BN 1

Khái quát vềNhận Thức – Houston ngày 6-6-2018 BN 1

Khai triển Nhận Thức – Houston ngày 7-6-2018 BN 1

Tổng Kết khóa BN 1 – Houston ngày 8-6-2018

Đúc kế t Thực tập Không Nói – Houston ngày 8-6-2018 BN 1

Tác động sinh học – Houston ngày 8-6-2018 BN 1


Tổng kết khóa BN-1 ngày-12-4-2018 Tổ Đình

Nhận thức 11-4-2018 Tổ Đình

Pháp Như Thực-11-4-2018 Tổ Đình

Pháp Như Thực-tiếp 11-4-2018 Tổ Đình

Chân Lý Qui ước 10-4-2018 Tổ Đình

Ngộ trong-Thiền 10-4-2018 Tổ Đình

Phật chứng ngộ Ba Minh 10-4-2018 Tổ Đình

Tiến Trình Tu tập và Chứng ngộ của Dức Phật ngày 9-4-2018 Tổ Đình

Khái quát Bát Nhã ngày 8-4-2018 Tổ Đình

Nội dung lớp trung cấp 1 Bát Nhã ngày 8-4-2018 Tổ Đình

Tổng Kết Khoá Căn Bản – Nam Cali ngày 17-3-2018   Download

Đúc Kết Thực Tập Thiền  – Ngày 11-3-2018 khóa CB Nam Cali   Download

Thực Tập Thư Giản Lưởi – Ngày 11-3-2018 khóa CB Nam Cali   Download

Thực Tập Thở – Ngày 11-3-2018 khóa CB Nam Cali   Download

Cái Biết Có Lời (1) – ngày 10- 3- 2018 Khóa Thiền Căn Bản Nam Cali  Download

Cái Biết Có Lời (2) – ngày 10- 3- 2018 Khóa Thiền Căn Bản Nam Cali   Download

Tứ Diệu Đế BN (1) – San Jose ngày 13-6-2017   Download

Tứ Diệu Đế BN (2) – San Jose ngày 13-6-2017   Download

Chân Lý qui ước BN 1 – San Jose ngày 12- 6- 2017   Download

Đúc Kết Chân Lý qui ước  BN 1 – San Jose ngày 12- 6- 2017   Download


 

Kinh Duy Ma Cật

Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Toronto, Canada

Xin mời quý vị bấm vào nút PLAY để nghe.

 

 

Kinh Duy Ma Cật 8-8-2017 Toronto Phần 1

Kinh Duy Ma Cật 8-8-2017 Toronto Phần 2

Kinh Duy Ma Cật 8-8-2017 Toronto Phần 3

Kinh Duy Ma Cật 8-8-2017 Toronto Phần 4

Kinh Duy Ma Cật 9-8-2017 Toronto Phần 5

Kinh Duy Ma Cật 9-8-2017 Toronto Phần 6

Kinh Duy Ma Cật 9-8-2017 Toronto Phần 7

Kinh Duy Ma Cật 9-8-2017 Toronto Phần 8

Kinh Duy Ma Cật 10-8-2017 Toronto Phần 9

Kinh Duy Ma Cật 10-8-2017 Toronto Phần 10

Khóa nhập thất chuyên tu Thiền Định MONTREAL – “Không Nói”