Khóa Bát Nhã đặc biệt – Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại ĐT Sacramento tháng 7 năm 2019

 


Hai sắc thái Biết trong Thiền

Chiều sâu cái Biết không lời

Đường vào cõi Tâm

Ba cách nhìn Đời

Bài Đại Kinh Xóm Ngựa

Chuyện con hồ ly

Lý Duyên Khởi

Giải đáp thắc mắc

Bài Kinh Thí Dụ Lõi Cây

Đúc kết Bài Kinh Thí Dụ Lõi Cây

Bài Kinh Cội Rễ Sự Vật

Nhận Thức

Con Đường Chuyển Hóa Tâm